Soilin aakkoset

Näkemyksiäni yhteiskunnallisista asioista aakkosjärjestyksessä.

Puuttuuko juuri se asia, mikä sinua kiinnostaa? Laita kysymys yhteydenottolomakkeella!

Aaltovoima. Meri on täynnä energiaa, joka odottaa hyötykäyttöä. Aaltovoimaloista ei ole samanlaista haittaa rantojen ja saariston asukkaille kuin tuulivoimaloista, koska ne voidaan sijoittaa kauas rannasta.

Avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen vapaaehtoisesti solmima liitto, jossa sukupuolten erilaisuus ja sitoutuminen rikastuttavat yhteiselämää ja luo parhaat puitteet lasten kasvatukselle. Avioliittoinstituutio on yhteiskunnan jatkuvuuden tae ja perusta. Siksi sen heikentäminen vaarantaa yhteiskuntamme tulevaisuuden. Yhteiskunnan tulee kannustaa avioliittojen solmimiseen ja vaalimiseen ja siten luoda hyvät ja turvalliset puitteet perhe-elämälle. Elinikäistä avioliittoa tulee pitää esillä yhteiselämän ihanteena. Avioliittoinstituution tulee nauttia yhteiskunnassa sille ainutlaatuisen tehtävänsä vuoksi kuuluvaa arvostusta ja erityistä suojelua.

Alkoholiveroa voisi korottaa vielä nykyisestä. Alkoholin liikakulutus on yksi maamme suurimmista terveydellisistä ja sosiaalisista ongelmista, ja se tulee yhteiskunnallemme valtavan kalliiksi. Alkoholin hinnankorotus tiedetään yhdeksi tehokkaimmista keinoksi alkoholin käytön vähentämiseksi saatavuuden säännöstelyn ohella. Kohtuukuluttajan kukkarossa veronkorotus ei paljon tuntuisi.

Eläkkeitä tulee nostaa ideksikorotusten verran, mutta tasokorotuksiin ei ole varaa, ellei työuria saada merkittävästi pidennettyä ja nuorisotyöttömyyttä kitkettyä. Leikatusta indeksistä ei tule luopua. Kannan huolta nuorempien ikäluokkien mahdollisuudesta suoriutua maamme velkataakasta ja lisääntyvistä sosiaali- ja terveyskuluista. Eläkkeiden tasokorotusta tärkeämpää on sairaskulujen kohtuullistaminen, mikä lisäisi tasa-arvoa terveempien ja sairastelevien vanhusten kesken. Tähän saimme jo parannusta tällä hallituskaudella.

Energia. Suomen tulisi pyrkiä hajautettuun ja monipuoliseen energiatuotantoon, joka perustuu uusiutuvan energian käyttöön. Maailmassa on riittävästi energiaa ihmiskunnan tarpeisiin myös ilman fossiilisia polttoaineita. Ydinvoima on siirtymäkauden energiamuoto siksi aikaa, kunnes kaikki energia saadaan tuotettua uusiutuvasti.

Euro on osoittautunut hyvin haavoittuvaksi järjestelmäksi muun muassa Kreikan talousongelmien vuoksi. Kreikka tulee sitouttaa velkojensa maksuun.

Feminismi ei nykyisellään aja kaikkien naisten asiaa. Naisia ei tule pakottaa feminismin ihanteiden mukaiseen elämään vaan naisella tulee olla vapaus valita myös perinteisiä elementtejä sisältävä naisen rooli perheessä ja yhteiskunnassa ilman, että joutuu halveksinnan tai syrjinnän kohteeksi. Sukupuolia ei tule nähdä toistensa vihollisina tai kilpailijoina tai sukupuolisuutta kielteisenä ihmistä alistavana ominaisuutensa. Yhteiskunnassa on sen sijaan pyrittävä yhteystyöhön ja yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen.

Homekoulut. Koulujen ja muiden julkisten tilojen sisäilmaa tulee seurata ja oireilun syyt selvittää viipymättä. Tarvittavat korjaukset tulee tehdä viivyttelemättä, koska kyse on sekä lasten ja nuorten että henkilökunnan terveydestä. Uudisrakentamisen laatuun tulee kiinnittää huomiota, jotta saamme Vantaalle jatkossa terveitä ja terveinä pysyviä rakennuksia.

Huoltajakorotus opintorahaan. Opiskelevien vanhempien taloudellista tilannetta tulee parantaa lisäämällä opintorahaan huoltajakorotus.

Ihmisarvo on ehdoton, luovuttamaton ja loukkaamaton. Se kuuluu erotuksetta jokaiselle ihmiselle riippumatta ihmisen iästä, sukupuolesta, rodusta, terveydentilasta, ulkonäöstä, osaamisesta tai mistään muustakaan ominaisuudesta. Ihmisarvo on voimassa aina ihmiselämän alusta, eli hedelmöityksestä, sen viimeiseen hetkeen asti. Tämä ihmisarvokäsitys perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen: jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Palvelemalla lähimmäistämme palvelemme itse Jeesusta Kristusta. Koska ihmisarvon takeena on Jumala, lainsäädännöllä tai muulla inhimillisellä päätöksellä ei ole oikeutta riistää sitä keneltäkään.
Yhteiskunnassa tämä arvopohja tulee esiin muun muassa seuraavanlaisissa käytännön teoissa ja periaatteissa: Jokaisella ihmisellä on lähtökohtainen oikeus hyvään terveydenhuoltoon sekä sairaan- ja vanhustenhoitoon. Niille, jotka ovat joutuneet elämässään ahtaalle joko omasta syystään tai ilman omaa syytään, on tarjottava mahdollisuus. Ihmisen arvostaminen Jumalan kuvana merkitsee tasokkaan koulutuksen tarjoamista yhtäläisesti, sillä on oikein, että on mahdollista kehittää lahjojaan, jotka Luoja on antanut. Yhteiskuntamme on alun perin rakennettu juuri kristillisen ihmiskuvan pohjalle, ja hyvä niin. Kun pahoinvointi ja arvotyhjyys lisääntyvät, on aika uudelleen ammentaa näistä kestävistä ja hyvinvointia synnyttävistä arvoista.

Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta ihmisen vaikutuksesta siihen on ristiriitaisia näkemyksiä. Jos on mahdollista, että voimme vaikuttaa siihen, meidän tulee myös yrittää. Kukin, maa, kunta, perhe ja yksilö kantaa oman vastuunsa.

Isyys on merkittävin tehtävä, mitä miehellä voi olla. Isyyttä tulee tukea eri tavoin ja ottaa isät merkittävämmin mukaan lastenhoitoon äidin merkitystä vähentämättä.

Itämeren suojelu. Itämeri on oma meremme, jonka suojelussa Suomen tulee olla aktiivinen. Fosforipäästöt Itämeren rannoilla tulee saada kuriin.

Joukkoliikenne on ainoa järkevä keino saada suuret ihmisjoukot liikkumaan sujuvasti. Se on myös yksityisautoilua ympäristöystävällisempi tapa liikkua. Yhteiskunnan tulee tukea joukkoliikennettä niin, että se saadaan sujuvaksi myös ruuhka-aikojen ulkopuolella ja poikittaisilla reiteillä, ja että sen hinnat voidaan pitää matalina.

Kotiapu. Tämän vuoden alussa lapsiperheille tuli jälleen oikeus kotiapuun myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tämä on tärkeä uudistus ja sen toteutumista tulee valvoa. Valtion tuki kunnille tulee suunnata yhä enemmän ennaltaehkäisevään ja perheitä tukevaan toimintaan.

Kotihoidon tuen pakkokiintiöittämistä äidille ja isälle ei tule hyväksyä missään tapauksessa. Vanhemmilla tulee olla vapaus päättää itse lastensa hoidosta. Tukea tulee nostaa niin, etteivät eri kunnissa asuvien mahdollisuudet hoitaa lapsiaan kotona poikkeaisi merkittävästi toisistaan ja ettei kotihoidontuella elävä joudu hakemaan toimentulotukea tuen lisäksi. Kotihoidontukea tulisi maksaa edes osittaisena ansiosidonnaisen vanhempainrahan suuruudesta riippumatta, jos vauvan lisäksi kotona hoidetaan vanhempaa lasta/vanhempia lapsia. Näin sekä säästettäisiin kunnallisen päivähoidon kuluissa että annettaisiin yhä useammalle lapselle mahdollisuus olla pidempään kotihoidossa. Nykyinen järjestelmä kannustaa pitämään lapsille hoitopaikkaa siitä huolimatta, että yhtä lasta hoidetaan kotona. Tällöin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus olisi tarpeenton, koska tarvittava muutos on saavutettavissa muillakin tavoin.

Koulutus on ollut avain Suomen menestykseen. On pidettävä huolta siitä, että näin on myös tulevaisuudessa. Koulutuksen säästöjä etsittäessä painopisteen tulee olla hallinnon keventämisessä ja tilakuluista säästämisessä, ei opetuksesta tinkimisessä tai ryhmäkokojen suurentamisessa. Koulutuksen rahoituksen tulee ohjata säilyttämään kohtuulliset ryhmäkoot.

Lapsilisää tulisi myös maksaa kaikkein köyhimmille perheille toisin kuin nyt. Tällä hetkellä lapsilisät vähennetään toimeentulotuesta.

Lapsivähennys verotuksessa oli askel oikeaan suuntaan. Perheen kaikki lapset tulisi huomioida vähennyksessä. Lapsiperheiden verotus tulisi miettiä kokonaan uusiksi niin, että perheillä olisi mahdollisuus valita myös yhteinen verotus. Ks. ”Perheverotus”

Liikunta. Yhteiskunnan tulisi tukea tavallisten ihmisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa kohtuuhintaan. Tämä merkitsee liikuntapaikkojen rakentamisen ja ylläpidon tukemista. Kilpaurheilu pärjätköön sponsorirahoilla.

Lääkekulujen omavastuu tulee sitoa sairaskulujen kanssa yhteiseen maksukattoon. Lapsiperheessä lääkekulujen omavastuun tulee määräytyä niin, että samaan maksukattoon lasketaan toinen perheen vanhemmista ja kaikki perheen lapset. Lapsen ei voida edellyttää maksavan omia lääkekulujaan. Lääkekorvausjärjestelmä on uudistettava niin, että täyskorvattavuus on mahdollinen myös harvinaisten sairauksien lääkehoidossa.

Metropolihallinto. On hyvä, että demarien ajama metropolimalli kaatui hallituksessa, koska se olisi lisännyt hallintoa ja siten myös kustannuksia. Metropoliyhteistyötä tulisi kehittää maakuntahallinnon pohjalta niin, ettei uusia raskaita hallintorakenteita tarvita.

NATO-jäsenyys. Suomen NATO-jäsenyys on muuttunut yhä mutkikkaammaksi asiaksi sekä Venäjän toiminnan että Yhdysvaltojen vallavaihdoksen myötä. NATOn rauhankumppanuus on kannatettava puolustuksemme pitämiseksi ajan tasalla, mutta se ei auta meitä mahdollisen kriisin aikana. Toisaalta NATOon liittyminen voi horjuttaa tasapainoa niin, että se vaarantaisi rauhallisen rinnakkaiselon Venäjän kanssa. Tässä tilateessa olisi liian vaikea arvioida, mitä jäsenyydestä seuraisi.

Omantunnonvapaus. Terveydenhuollon työntekijöille tulee taata lakisääteinen omantunnonvapaus kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin.

Opintotuki tulee sitoa indeksiin. Opintoraha tulee nostaa sellaiselle tasolle, että se aidosti mahdollistaa täysipainoisen opiskelun opintojen alkuvaiheessa. Opintojen loppupuolella, jolloin opiskelijat voivat työllistyä osa-aikaisesti oman alansa töihin, opintorahaa voisi jopa laskea ja vastaavasti tulorajoja korottaa. Asumislisän maksimivuokran tulisi olla realistisella tasolla suhteessa kunkin kaupungin vuokratasoon. Opintotukeen tulee lisätä huoltajakorotus.

Perheiden yhteisverotus pitäisi tehdä mahdolliseksi niille perheille, joissa on alle esikouluikäisiä lapsia, mutta ei kuitenkaan pakolliseksi. Verotuksen lapsivähennyksen kehittäminen on toinen vaihtoehto lapsiperheiden aseman verotuksellisen aseman parantamiseen. Ks. kohta verotus.

Pääkaupunkiseudun liitos. Metropolialueella tulisi olla yhteinen mutta kevyt hallinto, joka mahdollistaa myös paikallisen vaikuttamisen. Pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämistä en kannata.

Pääkaupunkiseudun pakkoliitos. En kannata pakkoavioliittoja yksilö-, kunta- enkä valtiotasolla. Kuntien liittyminen on monimutkainen prosessi, eikä siihen kannata lähteä kevyin perustein,. Esim. Helsingillä on niin raskas ja kallis byrokratia, ettei Vantaan ketterämpänä organisaationa kannata siihen yhdistyä.

Pääomatuloverojen progressio tai korotus. Ks. kohta verotus.

Rakennemuutokset ovat välttämättömiä, jotta valtiontalous saadaan kuntoon. Pääpainon tulee olla hallintorakenteiden keventämisessä ja päällekkäisyyksien purkamisessa. Rakennemuutoksista kiireellisin on Sote-uudistus, joka täytyy saada maaliin heti seuraavan hallituskauden alussa.

Raskaudenkeskeytys on alkaneen ihmiselämän surmaamista. Väljä aborttilaki ja äitiyteen kannustamaton yhteiskunta ovat aiheuttaneet jo yli puolen miljoonan suomalaisen menetyksen, mikä on vinouttanut yhteiskuntamme koko ikärakenteen. Puolet aborteista tehdään perheellisille äideille, jotka voisivat päätyä pitämään lastensa uuden sisaruksen, mikäli saisivat vanhemmuuteen riittävästi tukea. Lapsi on lahja, jonka vastaanottamiseen vanhempia tulee kannustaa. Yhteiskuntamme asenteita tulee pyrkiä muuttamaan lapsimyönteisemmäksi. Terveydenhuollon työntekijöille tulee taata lakisääteinen omantunnonvapaus kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin.

Sairaskulujen omavastuuta tulee kohtuullistaa asettamalla sairas- ja lääkekuluille yhteinen maksukatto. Raskaudenaikaisesta ja raskauteen liittyvästä sairaanhoidosta tulisi laskuttaa kuten lapsen sairaanhoidosta.

Sote-uudistus on yhteiskuntamme kiireellisin uudistus, joka tulee saada kiireesti maaliin, mutta ei hutiloiden. Sote-ratkaisussa keskeisintä on toteuttaa integraatio niin perusterveydenhoidon ja erityissairaanhoidon kuin terveydenhoidon ja sosiaalityön välillä. Laadukkaiden palveluiden takaaminen kaikkialle maahan on minulle tärkeämpi arvo kuin kuntien itsemääräämisoikeus. Nyt kaavaillussa Sote-mallissa minua huolestuttaa valinnanvapauden nimissä tehtävä laaja palveluiden yksityistäminen seurauksineen.

Sukupuolineutraali avioliitto on sanahirviö, jota ei onneksi oikeassa elämässä ole olemassa. Oman käsitykseni mukaan sukupuolisuus ja sukupuolielämä kuuluvat nimenomaan juuri avioliittoon ja ovat suorastaan avioliiton ytimessä. Homoseksuaaliset suhteet on huomioitu riittävästi aiemmassa lainsäädännössä ja siksi avioliittolain muutosta tulisi perua. Kannatan vapaata yhteiskuntaa, eli homoseksuaalien mahdollisuutta elää yhdessä pelkäämättä vainoa tai huonoa käytöstä naapureiden tai viranomaisten taholta. En näe kuitenkaan homosuhteilla olevan vastaavaa yhteiskunnallista merkitystä kuin naisen ja miehen välisellä avioliitolla, josta riippuu yhteiskunnan jatkuvuus. Siksi homosuhteiden asettaminen lainsäädännössä avioliiton rinnalle ei pidä yhtä totuuden kanssa. Yksilötasolla avioliitosta ja homosuhteesta etsitään samoja asioita, mutta yhteiskunnan intressit avioliittoinstituutiota kohtaan ovat monin verroin homosuhteita vahvemmat. Tilanne ei muuttuisi, vaikka homosuhteita olisi määrällisesti yhtä paljon kuin avioliittoja, sillä kysymys on avioliiton ja homosuhteen olemuksellisesta erosta, joka ei katoa retoriikalla. Tavoitteena tulee olla perua avioliiton muuttaminen sukupuolineutraaliksi.

Tasavero. Ks. kohta verotus.

Terveydenhuolto. Avun saaminen on nykyään liikaa kiinni siitä, jaksaako taistella ja vaatia vai ei. Se merkitsee väistämättä sitä, että heikoimmat voivat jäädä ilman tarvitsemaansa apua. Ihmisten tulee saada apua avuntarpeen perusteella, eikä sen perusteella, kuinka paljon heistä oletettavasti on jatkossa hyötyä yhteiskunnalle.

Uskonnonopetus on säilytettävä nykyisessä laajuudessaan, sillä uskontojen merkitys ja uskonnollisen lukutaidon tarve kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Lapsille tulee antaa riittävät välineet arvostaa omaa uskonnollista kulttuuriperintöään ja käsitellä uskontojen maailmaa oman perheensä arvopohjasta käsin. Näin oppilaat oppivat kunnioittamaan ja ymmärtämään myös toisten uskontojen edustajia ja eri tavalla ajattelevia. Myös vähemmistöuskontojen edustajille tulee taata oikeus oman uskonnonopetukseen.

Uskonnonvapaus on sivistyneen yhteiskunnan tunnusmerkki. Uskonnonvapaus sisältää sekä oikeuden olla kuulumatta uskonnolliseen yhteisöön että oikeuden kuulua sellaiseen ja harjoittaa vapaasti uskoaan. Uskonnonvapauteen kuuluu myös oikeus kasvattaa lapsensa samaan uskoon, johon on itse kasvanut. Päiväkodin ja koulun tulee tukea kotien uskontokasvatusta.

Vanhemmuus tarvitsee konkreettisempaa tukea. Neuvoloissa tulisi keskittyä pelkän lapsen kehityksen lisäksi myös vanhempien ja lapsen suhteeseen ja opastaa tarvittaessa kasvatuksessa. Lapsen tulevaisuuden kannalta hyvän kasvatuksen saaminen on paljon oleellisempaa kuin se, kuinka monta kertaa hän osaa hyppiä yhdellä jalalla.

Vanhempien parisuhde. Parisuhde joutuu koetukselle, kun perheeseen syntyy lapsia. Lapsiperheiden erot ovat merkittävä ongelma pääkaupunkiseudulla. Tähän ongelmaan olisi vastattava mahdollistamalla keskusteluavun saaminen neuvolan kautta mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja järjestämällä vanhemmille koulutusta siitä, kuinka parisuhde muuttuu lapsien saamisen myötä.

Vantaa. Nykyinen kotikaupunkini, josta tahdon kantaa vastuuta omalla panoksellani. Vantaa kasvaa ja kehittyy hurjalla vauhdilla ja siksi politiikassa on uskalletava katsoa riittävästi eteenpäin.

Verotus. Nykyisen hallituksen veropolitiikka, eli verotuksen painopisteen siirtyminen työn verotuksesta kulutusveroihin ei ole kannatettavaa, sillä tässä mallissa veroja maksavat tulotasoon suhteutettuna eniten perheet, joissa on pieniä lapsia. Sen sijaan muutos suosii vakavaraisia suuria ikäluokkia. Jo nyt suomalaiset lapsiperheet kantavat muihin Eurooppalaisiin perheisiin nähden suhteettoman suuren verokuorman. Lapsiperheiden verotusta tulee keventää mahdollistamalla yhteisverotus tai ottamalla lapsivähennykset jälleen käyttöön.
Kulutusverot tulee suunnata niin, että haitallista ja vähemmän tarpeellista verotetaan rankimmin ja hyödyllistä ja välttämätöntä kevyimmin. Pääomatulojen verotusta pitää korottaa tai se tulee muuttaa progressiiviseksi.
Valtion tuloverotuksen tulee olla riittävän tasoista, jotta kuntien järjestämiin palveluihin voidaan ohjata riittämiin valtionosuuksia. Kunnallisveroprosenttien nousukiidosta tulee tehdä loppu. Valtion tuloverotus on kunnallisveroa oikeudenmukaisempi, sillä se sisältää progression.

Vesi on yksi kansallisaarteistamme, jonka puhtaudesta on pidettävä huolta.

Ydinvoima on tarpeellinen siirtymävaihe pois fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä. Uusien ydinvoimalalupien suhteen tulee olla pidättyväinen.

Ympäristöteknologia voisi olla Suomen tulevaisuuden vientivaltti, koska meiltä löytyy siihen tarvittava huippuosaaminen ja koko maailma tarvitsee ympäristöteknologian ripeää kehittämistä.

Äitiys on merkittävin tehtävä, mitä naisella voi olla. Äitiyden arvostus yhteiskunnassa vaikuttaa perheiden hyvinvointiin ja sitä kautta lapsiin ja nuoriin.

Ääni. Äänesi minulle on ääni lapsiperheille. Älä jätä sitä käyttämättä! Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, ketkä asioistasi päättävät tulevan neljän vuoden aikana.

%d bloggers like this: