Miksi KD?

Vaalitoreilla minulta joskus kysytään, että miksi haluan olla kristillisdemokraatti.

Päädyin kristillisdemokraatteihin aikanaan harkinnan jälkeen, koska KD ajaa juuri niitä asioita, joita minä haluan edistää ja juuri siltä arvopohjalta, joka on minulle läheisin. Oma motivaationi lähteä mukaan politiikkaan kumpusi kokemuksistani, jotka liittyivät perheiden arvostamiseen ja tukemiseen tässä yhteiskunnassa. Haluan yrittää muuttaa erityisesti perhepolitiikkaa parempaan suuntaan.

Haluan tuoda kristillisdemokratiaa esille sellaisena kuin olen sen sisäistänyt. Uskon näillä arvoilla olevan suomalaisten keskuudessa varsin laaja kannatus, vaikka moni ei tunnista niitä kristillisdemokraattisiksi arvoiksi. Olen myös vakuuttunut siitä, että ne ovat olleet kansamme merkittävin menestystekijä, jonka johdosta tästä metsäpirttien kansasta on kasvanut vauras teknologian edelläkävijä. Vahva kristillinen arvopohja on kansamme vahvuus, eikä jokin menneisyyden haamu, josta on päästävä eroon.

Mielestäni on tärkeää, että päättäjillä on kestävät arvot, joiden varaan tulevaisuuden voi rakentaa. Tällä tarkoitan sitä, että poliitikon pitäisi mielestäni ymmärtää se, miksi hän ajaa jotakin asiaa ja miksi ei jotakin toista eli mihin hänen tekemänsä politiikka oikein perustuu. Riittävä selitys ei mielestäni ole se, että ajan tällaisia asioita, koska järjestö xxx maksaa osan vaalibudjetista. 

Tähän on koottu  Kristillisdemokraattien keskeisimmät arvot, joihin itse sitoudun. Lue ja mieti, ovatko  ne myös sinun arvojasi.

KD on arvopuolue, joka tekee työtä ihmisarvon toteutumisen ja ihmisen  kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. LogoKristillisdemokraatteina  haluamme rakentaa yhteiskuntaa kristillisiin arvoihin perustuvana  demokratiana.

Kristillisdemokraattinen arvopohjamme korostaa ihmisarvon  kunnioittamista, perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä, heikossa asemassa  olevien puolustamista, ihmisten omaa yritteliäisyyttä sekä vastuunottoa  paitsi itsestä myös lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Kiinnostuksemme kohteena ovat yhteiskunnallisen vaikuttamisen kaikki  alueet.

Kristillinen

Sana ”kristillis-” puolueen nimessä viittaa tietoiseen pyrkimykseen edistää kristillisiä perusarvoja ja toimia niiden pohjalta  yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kristinusko ei ole poliittinen ideologia, mutta kristillisdemokratia on. Poliittisena puolueena emme ota kantaa kristillisten seurakuntien emmekä uskontokuntien opillisiin katsomuksiin.

Demokraattinen

demokraattinen” puolueen nimessä viittaa siihen, että haluamme  edistää demokratian toimivuutta ja aktiivista kansalaisyhteiskuntaa. Poliittisen toiminnan avoimuus ja julkisuus ovat välttämättömiä, jotta  kansalaiset voivat arvioida valitsemiaan edustajia, heidän  toimintatapojaan ja päätösten sisältöjä. Kristillisdemokratia korostaa sitä, että ihmisen vapaus ja vastuu nivoutuvat erottamattomasti yhteen. Moniarvoisuuden ja arvojen suhteellisuuden sijaan korostamme, että elämää suojelevat perusarvot sitovat kaikkia.

Kristillisdemokratian arvoista keskeisin on ihmisarvo. Kaikilla  ihmisillä on täysi ihmisarvo, joka perustuu Jumalan luomistyöhön. Ihmisarvoa tulee kunnioittaa hedelmöityksestä alkaen luonnolliseen kuolemaan asti.

Ihmisarvoa puolustava

Puolustamme jokaisen ihmisen ehdotonta ihmisarvoa elämän kaikissa vaiheissa. Yhteiskunnan arvot näkyvät siinä, miten se kohtelee heikoimpia  jäseniään, kuten lapsia, vanhuksia ja vammaisia. Toimiminen yhteisen hyvän ja  heikossa asemassa olevien puolesta menee oman edun tavoittelun edelle.
Yhteisvastuun periaate ulottuu kotimaan rajojen yli. Ihmisarvon  toteutumista edistävän muutoksen puolesta tulee työskennellä kaikkialla, missä esiintyy sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Meille  kristillisdemokraateille on tunnusomaista vastuun kantaminen  kehitysmaissa suuressa köyhyydessä elävistä ihmisistä, sotien ja  luonnonkatastrofien uhreista sekä pakolaisista.

Perhekeskeinen

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Siksi perheiden hyvinvointi on keskeisintä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Pidämme naisen ja miehen tasavertaiselle kumppanuudelle perustuvaa  avioliittoa parhaana parisuhteen muotona, joka luo perustan perhe-elämälle ja sen myötä koko yhteiskunnalle. Vanhempien välinen suhde on  lapsen henkinen koti. Sen pysyvyys ja hyvinvointi ovat tärkeitä.Vastuu ulottuu myös tuleviin sukupolviin.

Yhteiskuntaa tulee rakentaa  sosiaalisesti, henkisesti ja ekologisesti kestäväksi niin, ettei  tulevien sukupolvien elämä kärsi tehdyistä valinnoista.

Korostamme aktiivisen kansalaistoiminnan keskeistä merkitystä osana  toimivaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Valtion ja kuntien tulee tukea  kansalaisyhteiskunnan toimintaa eikä korvata sitä. Kansalaisten ja  heidän yhteisöjensä aloitteellisuutta ja vastuullista vapautta tulee  edistää.

Markkinatalous palvelijana

Kannatamme sosiaalista ja ekologista markkinataloutta, jossa  yhteiskunta asettaa talouselämän toimintaa säätelevät puitteet. Sosiaalinen markkinatalous määrittelee toimintansa arvot ihmisarvoa  kunnioittaen. Se etsii yhteistä hyvää ja pitää huolta niin  työntekijöiden kuin asiakkaiden edusta. Ekologinen markkinatalous ottaa  huomioon luonnon kestokyvyn ja toimii sen ehdoilla.
Haluamme turvata puhtaan ja tasapainoisen ympäristön tuleville sukupolville. Eläimiä tulee kohdella hyvin. Eliölajeja on varjeltava häviämästä sukupuuttoon. Veden, maan ja ilman saastuttaminen on saatava  merkittävästi vähenemään ja ilmastomuutosta on kyettävä hillitsemään.
Kristillisdemokraatteina työskentelemme sen puolesta, että  ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin kaikissa maissa ja että sekä naisilla  että miehillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa  yhteiskunnallisiin asioihin.
Rauha on pitkälti oikeudenmukaisuuden tulos, sillä köyhyys ja  epäoikeudenmukaisuus johtavat sotiin ja luonnonvarojen tuhoamiseen. Rikkaiden maiden on autettava kehitysmaiden asukkaita nousemaan  ahdingosta ihmisarvoiseen elämään.

Lue lisää KD:n poliittisista ohjelmista.

%d bloggaajaa tykkää tästä: